Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi Bergrs s.r.o., IČ 28891236, DIČ CZ 28891236, se sídlem Praha 10 - Benice, Žitavská 248, PSČ 103 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151398, tel. 777 55 29 37 email: info@do4let.cz, dále jen „prodávajícím“ na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou, dále jen „kupujícím“ na straně druhé.
 • Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná prodávajícím nabízené zboží. Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Jestliže kupující ve své objednávce uvedl IČ nebo DIČ, platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, jestliže výslovně neuvedl opak.

 

Uzavírání kupní smlouvy

 • Prodávající nabízí k prodeji zboží uveřejněné na www.do4let.cz, přičemž toto zboží má vždy charakter zboží použitého dětského oblečení (dále jen „oblečení“).
 • Kupující objedná zboží
  1. pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsob dodání zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle. Před odesláním objednávky je možno opravovat případné chyby v objednávkovém formuláři, přidávat nebo odebírat zboží. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky,
  2. zasláním objednávky prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího info@do4let.cz
  3. telefonicky na telefonním čísle 777 55 29 37 v pondělí až pátek od 8.00 do 20.00 hodin
 • Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího okamžikem, kdy bude toto potvrzení objednávky doručeno kupujícímu. Pro účely doručování uvede kupující do objednávkového formuláře funkční emailovou adresu, kterou je oprávněn využívat. Objednávky učiněné telefonicky potvrzuje prodávající rovněž telefonicky.
 • Při uzavírání smlouvy prostřednictvím elektronické pošty nebo objednávkové aplikace e-shop zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou kupní smlouvu včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě společně s potvrzením objednávky. V případě sjednání kupní smlouvy telefonicky bude kupní smlouva včetně znění všeobecných obchodních podmínek v textové podobě poskytnuta na kontaktní email uvedený kupujícím při telefonické objednávce.  

 

III.

Kupní cena

 • Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.
 • Kupující hradí kupní cenu bezhotovostní platbou předem na bankovní účet, platební kartou nebo v hotovosti či platební kartou v případě osbního převzetí. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu nejpozději do sedmi dnů od uzavření smlouvy, tato kupní smlouva od samého počátku zaniká.
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

Dodací podmínky

 • Prodávající dodá zboží do sedmi dnů od zaplacení kupní ceny bankovním převodem, nebude-li výslovně ujednáno mezi účastníky jinak.
 • Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží: zaslání přepravní službou či Českou poštou do místa dodání. Osobní odběr na adrese Žitavská 248, 10300, Praha 10. Čas odběru je nutné předem potvrdit emailem či telefonicky.
 • Náklady na dodání zboží do místa dodání nacházejícího se v České republice je zdarma při objednávce nad 1500,- Kč.  Zaslání na dobírku není možné. Cenové podmínky dodání zboží do mimo území České republiky musí být řešeny zvláštním ujednáním smluvních stran. Na základě objednávky zaslané kupujícím s místem dodání mimo území České republiky, navrhne prodávající cenové podmínky dodání zboží do místa dodání. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy kupující projeví souhlas s navrženými cenovými podmínkami dodání zboží.
 • Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat obal zboží a následně i zboží samotné. Podpisem dokumentu o převzetí zboží kupující potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná apod.). Jestliže kupující takovou zásilku s poškozeným obalem od přepravce převezme, je povinen vady popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci skutečného stavu a tyto materiály poskytnout neprodleně prodávajícímu.

 

Odpovědnost za vady

 • Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání, přičemž jde především o vady druhu či množství objednaného zboží nebo vady vlastností zboží výslovně vymíněných kupujícím nebo výslovně uvedených prodávajícím při uzavření smlouvy. Vykazuje-li dodané zboží takové vady, je kupující oprávněn požadovat dodání zboží v souladu s kupní smlouvou a není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.
 • Kupující bere na vědomí, že předmětem kupní smlouvy je starožitnost, jak je popsána v čl. 2.1. a z povahy takové věci tedy vyplývá, že kupující není oprávněn uplatit právo z vad ve smyslu ust. § 2165. Vadou zboží není opotřebení zboží nebo jeho součástí ani omezení či zánik původní funkčnosti zboží, nebyl-li stav nebo vlastnost zboží kupujícím výslovně vymíněn nebo prodávajícím výslovně deklarován před uzavřením kupní smlouvy.

 

 

Reklamace

 • Kupující má právo oznámit vady a uplatnit nároky z vad u prodávajícího. Kupující je povinen vytknout zjevné vady (vady v množství nebo druhu zboží) neprodleně po převzetí zboží e-mailem na adresu: info@do4let.cz . V případě poškození obalu zboží je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky, o čemž prodávajícího neprodleně vyrozumí. Převezme-li kupující od přepravce zboží s poškozeným obalem, je povinen zároveň sepsat s přepravcem písemný protokol a zajistit podrbnou fotodokumentací stavu zboží a tyto materiály neprodleně zaslat prodávajícímu. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 • Kupující společně s uplatněním vad nebo bezprostředně po něm doručí zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak, a to předáním zboží osobně v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží prodávajícímu. Při přepravě reklamovaného zboží prodávajícímu je kupující povinen zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a aby eventuální škody byly řádně uhrazeny. Řádným zabezpečením se rozumí zejména způsob zabalení umožňující ochranu zboží i všech jeho součástí a příslušenství před mechanickým poškozením, řádné označení charakteru zboží při sjednávání přepravy, řádné vyznačení odesílatele i adresáta a pojištění zboží minimálně na cenu odpovídající kupní ceně zboží. Pro případ porušení povinnosti řádného zabezpečení zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 80% kupní ceny zboží, tím není dotčen nárok na náhradu škody převyšující ujednanou smluvní pokutu.
 • Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob a dobu řešení reklamace.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Lhůta k odstoupení běží od převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu info@do4let.cz

 

 • Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží, včetně nákladů prodávajícího vzniklé v souvislosti s osobním převzetím zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat cenu obvyklou za zajištění balení, přepravy a pojištění zboží při přepravě.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Při vracení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn  ponížit původní kupní cenu o 150,- Kč v případě nákupu do 1500,- Kč a 200,- Kč při nákupu nad 1500,- Kč.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy dle bodu 7.1., vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit tyto přijaté prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží řádně v souladu s ujednáním těchto obchodních podmínek odeslal. Kupující souhlasí s tím, aby v případě, že kupní cenu hradil bezhotovostně, byla tato vrácena na bankovní účet, ze kterého byla ve prospěch prodávajícího poukázána, neuvede-li kupující v odstoupení od smlouvy jiné bankovní spojení pro vrácení kupní ceny.  V případě osobního převzetí zboží prodávajícím, je prodávající rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti a kupující je povinen převzetí hotovosti prodávajícímu potvrdit.
 • Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo dodáno zboží upravené podle přání nebo pro jeho osobu, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.
 • Ujednání bodu 7.4. o vrácení zboží platí i pro jakýkoli jiný případ odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nebo prodávajícího učiněné v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 • Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v objednávce uvedl. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění smlouvy, včetně nezbytného zpřístupnění třetím osobám pro účely doručení zboží a uskutečnění inkasa kupní ceny. Zároveň kupující souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod.. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Prodávající je zapsán ve Veřejném registru zpracování osobních údajů pod registračním číslem 00036156.

 

 

Závěrečná ujednání

 • Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2019.
 • Kupující potvrzuje, že před odesláním objednávky měl možnost se s těmito VOP podrobně seznámit, jejich obsahu rozumí a za podmínek zde stanovených zboží odesláním objednávky objednává a po vzniku kupní smlouvy je těmito VOP plně vázán.